มาตรฐาน ISO 9001 สำคัญกับธุรกิจอย่างไร อัพเดท 2024

by pam
180 views

ISO 9001 คือ มาตรฐานสากลที่ใช้ในการจัดการคุณภาพขององค์กร ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยองค์กรที่เรียกว่า “International Organization for Standardization” (ISO) เป็นมาตรฐานที่กำหนดเกณฑ์และข้อกำหนดในการจัดการคุณภาพที่เป็นเส้นทางที่ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงความมั่นคงและประสิทธิภาพของการดำเนินงานของธุรกิจ

ทำไมต้องมี ISO 9001

ทำไมต้องมี ISO 9001

ISO 9001 มุ่งเน้นการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการจัดการภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กรนั้นผลิตหรือให้บริการมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ มาตรฐานนี้มักจะถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วโลก เช่น อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอาหาร, ยา, รถยนต์, การบริการ, การผลิตซอฟต์แวร์ เป็นต้น

การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ, เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า, ลดความขัดแย้งในการดำเนินงานภายใน, และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวม การได้มาตรฐานนี้ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กรในตลาดและมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีขึ้นได้ด้วย

องค์ประกอบ ISO 9001 มีอะไรบ้าง

ISO 9001 มีองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3 องค์ประกอบหลักในมาตรฐานนี้ได้แก่ วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA), การจัดการเชิงกระบวนการ, และแนวคิดเชิงความเสี่ยง

PDCA

1. วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

วงจร PDCA เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรมีการจัดการกระบวนการและระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นการรีเช็คความผิดพลาดและปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ โดยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้:

  • Plan (วางแผน): กำหนดวัตถุประสงค์และการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
  • Do (ปฏิบัติ): ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
  • Check (ตรวจสอบ): ตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อความถูกต้องและความเหมาะสม
  • Act (ปรับปรุง): ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตามผลการตรวจสอบ

2. การจัดการเชิงกระบวนการ

การจัดการเชิงกระบวนการเน้นการจัดการผลลัพธ์และกระบวนการที่สำคัญต่อองค์กร โดยการมุ่งเน้นให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเสถียรและสามารถคาดการณ์ได้ การใช้วิธีนี้ช่วยให้องค์กรปรับปรุงผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในการประมวลผลอยู่เสมอ

3. แนวคิดเชิงความเสี่ยง

การนำเสนอแนวคิดเชิงความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของ ISO 9001:2015 เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองกับความไม่แน่นอนและโอกาสได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อกำหนดและจัดการกับความเสี่ยง แนวคิดนี้ช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันปัญหาและใช้โอกาสในทางที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการปรับใช้ ISO 9001

ประโยชน์ของการปรับใช้ ISO 9001

  1. เพิ่มความน่าเชื่อถือ: การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรในตลาดและกลายเป็นศักยภาพในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน
  2. เพิ่มประสิทธิภาพ: การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 9001 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความขัดแย้ง และเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
  3. พัฒนาคุณภาพ: การสร้างระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 ช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ISO 9001 เวอร์ชั่นปัจจุบันคืออะไร

นปัจจุบัน, มาตรฐาน ISO 9001 ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในรุ่น “ISO 9001:2015” ซึ่งเป็นการแก้ไขและปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้านั้น ซึ่งมีความแตกต่างด้านคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงและการทำความเข้าใจบริบทขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น

สรุป

มาตรฐาน ISO 9001 เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการคุณภาพที่ช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้องค์กรจะมีโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อถือให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น การเริ่มต้นในการปรับใช้ ISO 9001 อาจจะมีความยุ่งยากในต้นแต่สิ่งนี้สำคัญเพราะจะช่วยให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและยั่งยืน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานสากล

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net