คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม จป คปอทุกระดับตามกฎหมายกำหนด

by pam
186 views

ในสถานประกอบการบางประเภทมีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้นๆ แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีสถานประกอบการบางประเภทจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงมากที่ถึงขั้นอาจเกิดการเสียชีวิตในการทำงานและมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากสถานประกอบการเหล่านี้เป็นจำนวนมากกว่าสถานประกอบการอื่นๆ  จากเหตุผลนี้ทำให้เกิดกฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน คือ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ที่ได้จัดสถานประกอบการแต่ละระดับอยู่ใน บัญชี 1, 2, 3 เรียงตามความเสี่ยงอันตรายจากมากไปน้อย

หลักสุตรที่รองรับ ตามจำนวนการรับอบรม จป คปอ. และตำแหน่งอื่นๆ

โดยสถานประกอบการแต่ละบัญชีจะกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแต่ละระดับแตกต่างกันออกไปตามประเภท บัญชี และจำนวนพนักงานในองค์กร ระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ

ระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ

 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป หัวหน้างาน)
 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป บริหาร)
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป เทคนิค)
 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (จป เทคนิคขั้นสูง)
 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแต่ละระดับต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องก่อน ถึงสามารถเข้ารับตำแหน่งนั้นๆได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้กำหนดเกณฑ์ของผู้เข้าอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแต่ละระดับไว้ดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม-จป.

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป คปอมีอะไรบ้าง

1.คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป หัวหน้างาน

 • เป็นลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งเป็นระดับหัวหน้างานขององค์กร
 • ได้รับความยินยอมจากนายจ้างในการอบรมจป หัวหน้างาน
 • ไม่กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษา

2.คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป บริหาร

 • เป็นลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งเป็นระดับบริหารขององค์กร
 • ได้รับความยินยอมจากนายจ้างในการอบรมจป บริหาร
 • ไม่กำหนดขั้นต่ำวุฒิการศึกษา

3.คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป เทคนิค

 • ผู้เข้าอบรมต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน มาก่อน
 • ขึ้นทะเบียน จป หัวหน้างาน มาก่อน
 • ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

4.คุณสมบัติผู้เข้าอบรมจป เทคนิคขั้นสูง

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวท. ปวส. ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 (มัธยมศึกษาปีที่6) หรือ ปวช. (ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ) โดยมีประสบการณ์ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จปหัวหน้างาน) มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 (มัธยมศึกษาปีที่6) หรือ ปวช. (ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ) โดยมีประสบการณ์ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จปเทคนิค)มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.คุณสมบัติจป วิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับนี้ไม่มีการอบรมโดยเฉพาะแต่จะเป็นการอบรมในระดับอื่นมาก่อนที่จะขึ้นมาทำงานในระดับวิชาชีพซึ่งมีคุณสมบัติการเป็น จป วิชาชีพดังนี้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (จปเทคนิคขั้นสูง)มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540

6.คุณสมบัติผู้เข้าอบรม คปอ

 • เป็นคณะกรมการความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร
 • ได้รับการยินยอมเข้าอบรม จากนายจ้าง

เอกสารที่ใช้ยื่นขึ้นทะเบียนจป คปอ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนจป คปอ

1.นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในระดับต่างๆ ที่องค์กรต้องการ

2.ส่งลูกจ้างที่ถูกแต่งตั้งเข้าอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

3.เมื่อผ่านการอบรม และการทดสอบในหลักสูตรนั้นๆผู้เข้าอบรมจะได้วุฒิบัติที่จะนำไปยื่นเพื่อขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่ละจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่

เอกสารที่ใช้ยื่นขึ้นทะเบียน จป คปอ

 • (1) แบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • (2) สำเนาหนังสือแต่งตั้ง จป.
 • (3) สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรม จป. (เฉพาะที่ผ่านการอบรม จป.)
 • (4) สำเนาบัตรประชาชนของ จป.
 • (5) สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (กรณี การขึ้นทะเบียนจป เทคนิค และจป เทคนิคชั้นสูง)

ในกรณีมอบอำนาจ

 • (1) หนังสือมอบอำนาจ  รับรองสำเนา
 • (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อ    รับรองสำเนา

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ —–> ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานสากล

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net