ประโยชน์ที่จะได้รับจากอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

by thaisafeadmin
869 views

หลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเน้นการสอนทักษะและความรับผิดชอบในการดำเนินงานในฐานะคณะกรรมการความปลอดภัยที่มีระดับความรับผิดชอบและวินัยที่สูง

รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจในด้านกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างถูกต้อง วิธีการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน

2.สามารถประเมินความเสี่ยงในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์การเข้าอบรม คปอ.

การเข้าอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน (คปอ.) จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์ ดังนี้

 • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
 • เข้าใจกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • สามารถประเมินความเสี่ยงในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในองค์กร รวมถึงการตั้งคณะกรรมการและการดำเนินการของคณะกรรมการในการประชุม และการทบทวนและเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในท้องตลาดที่องค์กรดำเนินธุรกิจ

3.โดยหลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาหลัก

เนื้อหาอบรม คปอ. มีอะไรบ้าง?

โดยหลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาหลัก คือ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย

 • แนวคิดและระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • โครงสร้างและบทบาทของคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
 • หน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
 • กระบวนการทำงานของคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

2. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่สำคัญ
 • แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 • บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

3. การประเมินอันตรายและความเสี่ยงในการทำงาน

 • การประเมินอันตรายและความเสี่ยงในการทำงาน
 • วิธีการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ
 • การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

สรุป

หลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน (คปอ.) มีระยะเวลาอบรมทั้งหมด 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงานของตำแหน่ง คปอ. ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เข้าอบรม คปอ. ที่สำเร็จการอบรมจะต้องนำวุฒิบัตรจากหน่วยงานที่เป็นผู้จัดอบรมไปขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่อไปเพื่อให้ได้เลขทะเบียนยืนยันการเป็น คปอ. ตามกฎหมาย

บทความเกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net