การทำงานสถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซ อย่างปลอดภัย

by thaisafeadmin
183 views

การทำงานในสถานีบริการหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซ อย่างไรให้ปลอดภัย

ปัจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงมีความสำคัญในชีวิตประจำวันมาก เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้เครื่องจักรสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระผ่านการควบคุมของเรา เชื้อเพลิงมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ไปจนถึงแก๊สหุงต้ม เป็นต้น

จึงต้องมีสถานีบริการหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือแก๊ส ที่เรามักรู้จักกันในนาม “ปั๊มน้ำมัน” ซะส่วนใหญ่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องจักรทุกประเภท เช่น ยานพาหนะ และยังเป็นสถานที่ที่เรามักจะพบเห็นตามท้องถนนอีกด้วย แต่ถึงกระนั้น มันก็มีอันตรายซ่อนอยู่เช่นกัน สถานีบริการเหล่านี้มีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นวัตถุไวไฟ หากเกิดการรั่วไหลย่อมนำอันตรายมาสู่ผู้ร่วมสถานี จนกว่าจะถึงถนนด้วย ดังนั้น จึงมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานีบริการหรือการขายเชื้อเพลิงหรือก๊าซนั่นเอง

ซึ่งมาตรฐานในการสร้างความปลอดภัยนี้นั้น จะเป็นมาตรฐานที่ได้ถูกำหนดมาตั้งแต่ที่สถานีบริการเชื้อเพลิงได้เริ่มสร้างขึ้น โดยกำหนดมาตั้งแต่การออกแบบจากทางเข้าไปจนทางออกของสถานีบริการแล้วนั่นเอง โดยแบ่งตามประเภท ดังนี้

2.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มีมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้

1. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มีมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้

1.1 ต้องห่างจากจุดเริ่มต้นของช่องเปิดของเกาะกลางหรือทางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 50 เมตร

1.2 ต้องไม่ตั้งอยู่ตรงโค้งของถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ที่มีรัศมีโค้งน้อยกว่า 1,000 เมตร

1.3 ต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งของถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 50 เมตร

1.4 ต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งของทางแยกที่มีความกว้างของทางตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไปและมีความยาวจากปากทางแยกตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไปและไม่น้อยกว่า 50 เมตร

15 ต้องไม่อยู่ตรงโค้งตั้งและไม่อยู่บนถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคลที่มีความลาดชันเกิน 1 ใน 25

1.6 ในกรณีถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคลที่มีความชันตั้งแต่ 1 ใน 50 ถึง 1 ใน 25 ซึ่งในทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ ต้องห่างจากจุดเริ่มโค้งตั้ง ไม่น้อยกว่า 150 เมตร (ถ้าเป็นเขตปริมณฑล จะต้องไม่น้อยกว่า 80 เมตร)

1.7 ต้องอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่ไม่ใช่สะพานท่อซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกันไม่น้อยกว่า 50 เมตร

1.8 ที่ตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ที่ตัดกับทางรถไฟต้องห่างจากรางรถไฟที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 30 เมตร

1.9 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะเชื่อมต่อกับทางหลวงหรือถนนสาธารณะ หรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะ โดยกำหนดรูปแบบออกมาเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

2. ทางเข้าและทางออกแยกต่างหากจากกันและห่างกันไม่น้อยกว่า 10 เมตร สำหรับสถานีบริการรูปแบบที่ 1

2.1 แต่ละทางต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร

2.2 ขอบทางเลี้ยวเข้าด้านซ้าย และขอบทางเลี้ยวออกด้านซ้ายต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 3 เมตร

2.3 แนวเขตสถานีบริการด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ (ด้านหน้า) ต้องยาวไม่น้อยกว่า 24 เมตร

2.4 เครื่องสูบและตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องอยู่ห่างจากเขตถนนหรือเขตทางที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า 5 เมตร

3. ทางเข้าและทางออกแยกต่างหากจากกันและห่างกันตั้งแต่ 5 เมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 เมตร สำหรับสถานีบริการรูปแบบที่ 2

3.1 แต่ละทางต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร

3.2 ขอบทางเลี้ยวเข้าด้านซ้าย และขอบทางเลี้ยวออกด้านซ้ายต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 3 เมตร

3.3 แนวเขตสถานีบริการด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ (ด้านหน้า) ต้องยาวไม่น้อยกว่า 19 เมตร

3.4 เครื่องสูบและตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องอยู่ห่างจากเขตถนนหรือเขตทางที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า 7 เมตร

4. ทางเข้าทางออกทางเดียวกัน สำหรับสถานีบริการรูปแบบที่ 3

4.1 ต้องมีความกว้างของทางเข้าและทางออกไม่น้อยกว่า 7 เมตร

4.2 ขอบทางเลี้ยวเข้าด้านซ้ายและขอบทางเลี้ยวออกด้านซ้ายต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 3 เมตร

4.3 แนวเขตสถานีบริการด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะ (ด้านหน้า) ต้องยาวไม่น้อยกว่า 16 เมตร

4.4 เครื่องสูบและตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องอยู่ห่างจากเขตถนน หรือเขตทางที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกสำหรับยานพาหนะไม่น้อยกว่า 12 เมตร

3.มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานสถานีบริการหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซ เป็นสิ่งที่สำค

ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานสถานีบริการหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อการสร้างสถานีบริการหรือแม้แต่ความปลอดภัยของยานพาหนะอื่นๆ บนท้องถนนอีกด้วยนั่นเอง นั่นก็เพราะหากสถานีบริการเชื้อเพลิงไม่มีความปลอดภัย จะนำมาซึ่งความเสียหายของทรัพย์สินบริเวณรอบด้านอย่างมหาศาล และอาจจะรวมไปถึงการสูญเสียชีวิตของผู้คนอีกมากมายที่ได้เดินทางเข้ามาใช้บริการ และชีวิตของผู้โดยสารตามท้องถนนร่วมกัน เพราะฉะนั้นการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวนี้ ก็เพื่อที่จะทำให้สถานทีบริการหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงสามารถดำรงอยู่ได้อย่างปลอดภัยและได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้ยานพาหนะทั่วไปนั่นเอง

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net