เหตุผลที่ต้องอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รายละเอียด ค่าใช้จ่าย อย่างไรบ้าง

by thaisafeadmin
40 views

การอบรม จป นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วัตถุประสงค์ของการอบรม จป มีดังนี้

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการอบรม จป หลักๆแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

  1. อบรม จป หัวหน้างาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างานหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และเทคนิคการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2. อบรม จป บริหาร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในระดับสูง หลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร และเทคนิคการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในระดับบริหาร

นอกจากนี้ยังมีการอบรมหลักสูตรต่างๆอีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรอบรมจป https://thaisafe.net/services/

หน่วยงานที่ให้บริการอบรม จป

ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ให้บริการอบรม จป หลายแห่ง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่ให้บริการอบรม จป ส่วนใหญ่จะได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน่วยงานที่ให้บริการอบรม จป บางส่วนมีหลักสูตรอบรมออนไลน์สำหรับผู้ที่สะดวกเรียนที่บ้านหรือที่ทำงาน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จป

ค่าใช้จ่ายในการอบรม จป ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ให้บริการอบรม หลักสูตรอบรม และระยะเวลาในการอบรม โดยทั่วไปแล้วค่าใช้จ่ายในการอบรม จป จะอยู่ที่ประมาณ 2,000-25,000 บาท หากติดต่ออบรมจปกับ thaisafe.net วันนี้ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดทันที 50%

การขึ้นทะเบียน จป

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร จป จะได้รับวุฒิบัตรจากหน่วยงานที่ให้บริการอบรม เมื่อได้รับวุฒิบัตรแล้ว จะต้องทำการขึ้นทะเบียน จป กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำจังหวัด

ประโยชน์ของการอบรม จป ดีอย่างไร

  • ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้สถานประกอบกิจการสามารถลดอุบัติเหตุ โรคจากการประกอบอาชีพ และมลพิษจากการทำงาน

ประโยชน์จากการอบรมเพิ่มเติม: ประโยชน์ : ที่ได้รับจากการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ดังนั้น สถานประกอบกิจการควรจัดให้มีการอบรม จป ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุ โรคจากการประกอบอาชีพ และมลพิษจากการทำงาน

You may also like

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมาตรฐานสากล

LINE

เพิ่มเพื่อน

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by thaisafe.net